Doktorské studium

Program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikaní technologie ve vzděláváníDoktorský studijní obor

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Tříleté prezenční nebo kombinované studium, zakončené státní rigorózní zkouškou a obhajobou doktorské dizertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.

Profil absolventa

Absolventi tohoto studia doplní svá pregraduální studia o podrobnou znalost obsahu a metod nejen některých disciplín z oboru informatiky, ale i nových směrů v oblasti pedagogicko-psychologické. Získají přehled o historii používání informačních technologií ve výuce a orientaci v současných názorech na vzdělávání v informatice u nás i v zahraničí, budou vybaveni znalostmi, které jim usnadní organizaci vyučování informatiky.

Absolventi získají nové znalosti a dovednosti v oblasti projektování moderních informačních systémů, v teoretických základech informatiky a při tvorbě výukových materiálů pro e-learning. Budou umět používat moderní autorské systémy, což předpokládá i rozšíření znalostí a dovedností v oblasti multimédií a vizuálního a objektově orientovaného programování, znalostí z oblasti teorie i praxe počítačů. Budou seznámeni i s použitím vybraných matematických metod užitých pro řešení problémů s využitím počítače.

Absolventi doktorského studia budou působit zejména jako:

  • učitelé, didaktici informatiky na základních i středních školách,
  • učitelé, didaktici informatiky na fakultách připravujících učitele informatiky,
  • autoři výukových materiálů v různých formách a pro různé formy studia, včetně distanční formy,
  • výzkumní nebo vývojoví pracovníci v oboru informatiky, zejména ve specializaci didaktika,
  • pracovníci státní správy školství,
  • vědečtí pracovníci zabývající se výpočetní technikou vkontextu svyučováním.

Vstupní požadavky na studenta, přijímací řízení

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a vykonání přijímacího pohovoru.

Veškeré další podrobnější informace včetně termínů, přihlášek ke studiu apod. najdete pod odkazem Stránky doktorského studia (níže).

Je možné se aktuálně zeptat vyplněním formuláře pod odkazem Kontakt (nahoře) a domluvit si tak třeba konzultaci s vedoucím katedry. 

Další informace

Stránky doktorského studia