Uznávání předmětů

opatření vedoucího katedryOpatření vedoucího katedry k uznávání předmětů z předchozího studia

V tomto opatření se popisuje, jakým způsobem se uznává absolvování předmětů na KIN při opakování studia nebo při přestupu z jiné fakulty či vysoké školy.

Pro uznávání předmětů platí tato pravidla:

 • na uznání žádného předmětu není automatický nárok
 • předměty uznává na základě žádosti studenta a návrhu vedoucího katedry děkan
  • formulář žádosti student získá na studijním oddělení
  • posouzení, zda předmět uznat či neuznat, je na vedoucím katedry
  • návrh se poté postoupí děkanovi, který na návrh vedoucího katedry předměty oficiálně uzná
 • předměty, které student absolvoval v bc. formě studia, nebudou uznány pro navazující studia (a to ani v případě, že si je student zapíše)
  • výjimkou jsou situace, kdy by student nemohl splnit studijní plán např. proto, že všechny předepsané předměty z bloku PV předmětů již dříve absolvoval - záleží na posouzení vedoucím katedry
 • předměty, které jsou totožné s těmi, které student absolvoval v předchozím studiu, jsou uznány, pokud jsou
  • zakončeny zápočtem
  • zakončeny zkouškou, v níž byl student hodnocen známkou 2 nebo lepší
  • od jejich absolvování neuplynuly více než 4 roky
 • u předmětů, které nejsou totožné s předmětem, který student žádá uznat, záleží na podobnosti obou předmětů - toto posuzuje vedoucí katedry
 • u předmětů, studovaných na jiné fakultě či univerzitě, student s žádostí musí doložit obsah takového předmětu - sylabus, plněné úkoly a seminární práce
 • absolvovaná SZZ oboru, který student opakuje, je uznána po uznání všech povinných předmětů, které tato SZZ uzavírá
  • student tedy nejprve musí žádat o uznání všech povinných předmětů a bloků povinně volitelných předmětů, které této SZZ předcházejí - pak může být uznána i SZZ
  • student musí při opakovaném studiu splnit ty předměty, které jsou předepsány v aktuálním (novém) studijním plánu, nikoliv v tom, který absolvoval. Platí pro případ, kdyby se obor inovoval.
 • obhájená závěrečná práce u oboru, který student opakuje, je uznána.

Všechny individuální situace řešte raději včas s vedoucím katedry - konzultace je vhodný způsob.

 

Platné od 1. 9. 2016