Pravidla pro testování

Pravidla testování ITT.Základní charakteristika 

Jedná se o povinný předmět, jehož absolvováním student získá 1 kredit. Pokud student nesloží ani na čtvrtý termín úspěšně test, znamená to ukončení studia. 

Absolvování tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro zapsání řady oborových předmětů a předmětů vyučovaných v PC učebnách.

V rámci předmětu neprobíhá žádná výuka, ale pouze testování. Testovány jsou základní znalosti používání počítače, operačního systému, kancelářských aplikací, grafiky a bezpečnosti. Pokud někdo potřebuje své znalosti doplnit, v sekci Studijní materiály najde dostatek vhodných podkladů a doporučení pro studium. Lze využít i přímých konzultací s garantem předmětu nebo se zapsat na předmět s kódem KIN/PITA.

Termíny testování jsou vypisovány ve STAGu v průběhu celého semestru a student je povinnen se na termíny testování zapsat. V případě, že studentovi jeho termín testování nevyhovuje, musí s dostatečným předstihem z termínu odepsat. Na dodatečné omluvy nebude brán zřetel a termín propadá bez nároku na náhradní termín a je klasifikován jako "neuspěl". Výjimku tvoří nemoc, zpoždění spoje apod. - je nutno doložit patřičným dokladem.

Počet všech vypsaných termínů je dán vzorcem (1,5 x počet studentů / počet míst v PC učebně). Nenechávejte absolvování testu na poslední chvíli - nemusí být již volná místa !!

Před příchodem na termín testování je naprosto nezbytné, aby se student předem seznámil s provozem na učebně (uměl se přihlásit pod svým uživatelským jménem, znal svoje heslo apod.), orientoval se v prostředí sítě počítačových učeben (sdílené disky, vlastní diskový prostor, práva k zápisu apod.) a zkontroloval si funkčnost svého osobního či svého fakultního emailu (odesílání příloh) - v případě pochybností či utilitární neznalosti má student možnost konzultací s garantem předmětu či s pracovníky OIS - správci učeben (vedoucí Bc. Pavel Vacikar, J242a).

Vyhodnocení a zápočet

Vyhodnocení testu proběhne do jednoho týdne a výsledky jsou umístěny na stránky předmětu.

Podmínkou k udělení zápočtu je úspěšné složení testu (dosažení stanoveného počtu bodů v testu).

Je výrazně doporučeno všem studentům, aby v případě neúspěchu u řádného termínu a pociťované neznalosti či nedostatečnosti testovaných oblastí informační gramotnosti, kontaktovali pracovníky katedry informatiky, vyžádali si adekvátní konzultace k daným tématům, poctivě dostudovali a odstranili tak své neznalosti, je zbytečné mít problémy či dokonce muset ukončit své studium na tak základních věcech, které jsou dnes v osnovách základních škol.

Zápočet je do indexu zapisován v termínu libovolného dalšího testování přímo v učebně nebo v konzultačních hodinách garanta/zkoušejícího.

Opravný termín

Neúspěšný student má možnost v daném semestru jednoho opravného testu v termínu. Opravné termíny budou vypsány až po dokončení všech řádných termínů. Opravné termíny mohou zasahovat až do zkouškového období.

Pokud student neuspěje ani při opravném testu, nezískává zápočet. Má však pochopitelně možnost zapsat si předmět podruhé. Celkem má tedy student k dispozici maximálně čtyři termíny pro složení předmětu ITT, není-li úspěšný ani na čtvrtém a tedy posledním pokusu, pak je mu studijním oddělením PF ukončeno studium na fakultě.

Veškeré další situace řeší výhradně proděkan pro studium.