Témata bakalářských pracíTÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

Vypisovaná témata jsou řazena podle vedoucích prací.doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA

Zpracování událostí a odvozování z proudu dat

Fungování sémantického webu se stalo dúležitou oblastí praxe webových stránek. Data jsou sále více generovány sociálními sítěmi, senzorovými sítěmi, různými on-line službami apod. Jak ale integrovat heterogenní proudy událostí, kombinovat je se znalostí, a provést zpracování událostí a proudu dat. Cíle práce je analýza systému např. STORM (nebo ETALIS), který umožňuje specifikaci a sledování změn v téměř reálném čase. Změny mohou být specifikovány jako komplexní vzory událostí a  lze je detekovat v reálném čase. Kromě toho systém může provádět úvahy nad streamování události s ohledem na kontext. Dále na modelovém případě ukázat danou problematiku a diskutovat praktické možnosti.

Ontologie popisující zařízení patříci do Internetu věcí a jejich použití

Internet věcí je dynamická globální síť založená na standardech a interoperabilních komunikačních protokolů, kde fyzické a virtuální věci mají atributy, identity a schopnosti a jsou integrovány do stávající infrastruktury internetu. Zařízení nasazených v rámci internetu věcí mohou získat informace v reálném čase pro rozhodování v oblastech, jako jsou inteligentní domácnosti, e-zdravotnictví, automobilový průmysl, doprava a monitorování životního prostředí. Nicméně, vzhledem k měnící se povaze zařízení, organizací a sociálních struktur zapojených do internetu věcí, je zapotřebí nové přístupy pro inteligentní a automatizované zpracování dat z těchto zařízení. Cílem práce je analyzovat ontologie popisující zařízení internetu věcí a navrhnout způsoby jejich jejich použití s cílem automatického zpracování dat v rámci Internetu věcí..

Aplikace metod dolování dat na data o průběhu studia

V práci budou popsány metody dolování dat, budou vybrány metody, které budou aplikovány na data o průběhu studia. Data budou muset být předzpracovány a vhodně upraveny. Dále budou na data aplikovány alespoň dvě metody a porovnány mezi sebou. Cílem práce je popsat základní metody dolování dat, vybrat a popsat nástroj na zpracování dat, např. DataMIner (nebo případně prostředí R). Získat data z reálných LMS systémů a provést proces dolování dat od úpravy dat až k interpretaci výsledků. 

Manipulace recenzemi zákazníků u online obchodů

Studium praktik minipulací recenzemi zákakzníků u online obchodů. Literatura popisující daný problém je např.

Mayzlin, D., Dover, Y. & Chevalier, J. (2014) "Promotional Reviews: An Empirical Investigation of Online Review Manipulation", American Economic Review, 104(8), 2421-2455.

Dellarocas, C. (2006) "Strategic Manipulation of Internet Opinion Forums: Implications for Consumers and Firms", Management Science, 52(10), 1577-1593.

Mayzlin, D. (2006) "Promotional Chat on the Internet", Marketing Science, 25(2), 155-163.

Data mining ve formátu RDF

Objem dat přístupných na webu ve formátu RDF rapidně roste. Data jsou vytvořeny nebo transformovány pro potřeby aplikací sémantického webu. Cílem práce je zkoumání obecných závislostí a vztahů nad těmito daty. Příkladem je např. projekt SPARQL-ML (http://www.ifi.uzh.ch/ddis/research/semweb/sparql-ml/). Student se zaměří zejména na prozkoumání možností aplikace jiných metod (např. case based reasoning apod.).

 

RNDr. Hana Havelková

Lambda výrazy v Javě

Cílem práce je představit nový rys jazyka Java - tzv. lambda výrazy - objasnit syntaxi, jejich použití v programu, na příkladech ukázat nové možnosti programování s využitím těchto konstrukcí.

Text mining

Objasnění problematiky dolování dat z textu, používaných analytických a statistických metod používaných pro získávání dat z textů, porovnání vybraných DM a analytických nástrojů

Data mining

Úloha zpracování výzkumných (a jiných) reálných dat zpracovávaná prostředky a nástroji DM na lib. téma.  

Hash tabulky

Cílem práce je objasnit problematiku hash tabulek - speciálních datových struktur v podobě tabulek s rozptýlenými hodnotami. Student popíše druhy hash tabulek, techniky práce s těmito strukturami, uvede základní algoritmy pro definování hash fukcí pro základní datové typy. Výsledkem práce by měla být aplikace, která umoží interaktivní vytváření a práci s hash tabulkami.

Objektově relační mapování v LINQ

Cílem práce je objasnit principy ORM, kdy na jedné straně stojí relační databáze a na druhé straně objektově orientovaný datový návrh a objektově orientovaná a programovaná aplikace - uvést používané techniky, dostupné nástroje a na příkladech ve vybraném programovacím prostředí předvést, jak se s danou problematikou vypořádat.

Programování řízené testy v Javě (Test Driven Programming)

Cílem práce je srozumitelným a názorným způsobem na příkladech realizovaných v Javě objasnit principy tohoto přístupu k programování. Porovnat možnosti dostupných vývojových prostředí jazyka Javy pro automatizaci testů a realizaci tohoto speciálního postupu.

Tvorba výukových appletů v Javě

Cílem práce je vytvořit sbírku interaktivních dynamických výukových objektů (appletů) v jazyce Java zaměřených na vybranou tématiku (matematiky, fyziku ...).

 

Ing. Jan Jára, Ph.D.

Rytmička - fázový závěs jako pomůcka při hře na hudební nástroj

Ladička - běžná věc. Podá informaci jak je zahraný tón vysoký či nízký. Ale přístroj měřící jak hrajete rychle, či pomalu, jestli nezrychlujete, není dostupný Cílem je tedy naprogramovat aplikaci, která „poslouchá" jak hrajete, detekuje metrum a rychlost a je schopna zvolat „utíkáš", „zpomaluješ". Jako vstup může být mikrofon, zvuková nahrávka, či MIDI soubor.

Analýza dat v hudbě.

Cílem je vyzkoušet si prakticky technologii dolování dat. S tím souvisí zvládnutí přípravy dat a porozumění zadané problematice. Výsledkem by mělo být nalezení rytmických melodických a harmonických podobností. Klíčové body práce:

 • pořízení MIDI souborů, nejlépe pomocí klávesového nástroje (nástroj zařídím)
 • převod MIDI souborů do databáze
 • normalizace údajů v databázi
 • přidání vypočtených atributů
 • data mining

Pro práci vyžadována znalost práce s databází, ovládání nějakého programovacího jazyka, alespoň částečná znalost hudební teorie, a schopnost zahrát jednoduchou melodii na klávesový nástroj.

Augmentovaná realita & Brain Computer Interface jako podpůrný nástroj pro rehabilitaci ochrnutých končetin.

Noha se po mozkové mrtvici nehne a nehne. Kdyby alespoň kousek - nic. S využitím zařízením na sledování EEG signálů je možné natrénovat dodaný SW tak, aby zobrazoval snahu mozku „nohou kopnout". Cílem práce je vytvořit animaci končetin člověka, která bude reagovat na poskytnutý signál z EEG čelenky v rozsahu 0-1 jejich pohyb. 0 - noha je v klidu, 1 - noha je maximálně vykopnutá, 0.5 - vykopnutá napůl. Pacient má větší naději na úspěch rehabilitace ochrnuté nohy, když vidí, že snažení kopnout není marné, že virtuální nohou kope.

V práci zřejmě dojde i ke spolupráci s Rehabilitačním ústavem v Kladrubech jeho pacienty. Pro práci vyžadována znalost práce s informačními technologiemi a programování, schopnost vstřebat novou problematiku, empatie, trpělivost a citlivý přístup k pacientům, občasné cestování do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech za účelem testování.  Přidanou hodnotou pro řešitele je vidět radost pacienta, když se noha díky tomuto způsobu rozcvičování - pohne.

Brain Computer Interface jako nástroj pro rehabilitaci a procvičování jemné koordinace krčních svalů.  

Pacienti s kvadruparézou jsou omezeni pouze na pohyb hlavy.  Pomocí čelenky eMotiv Epoc se zabudovaným gyroskopem mohou ovládat pohyb kurzoru na počítači a díky namapování pohybu mimických svalů na klávesové zkratky, mohou ovládat i stisknutí tlačítka myši. Ovládání kurzoru pohybem hlavy je pro nováčka obtížné a vyžaduje nácvik. Někteří pacienti navíc mají i hybnost hlavy omezenou a sotva přejedou celou oblast displeje. Cílem práce je vytvořit program, který pacientovi pomůže nacvičit dovednost ovládat počítač tímto způsobem. Celý program podstatě ani nepotřebuje zařízení, k simulaci poslouží obyčejná myš (počítačová). Program tedy slouží tedy k analýze trajektorie kurzoru myši. Pro představu uvádím navrhovaný seznam činností seřazených podle obtížnosti pro pacienta, a shodou okolností i pro programátora:

 1. Nácvik kývání hlavou (nahoru-dolu, zleva-doprava atp.) na povel se zobrazením skutečného pohybu
 2. Pronásledování sršící komety: kometa se šoupě různou rychlostí a směry po okně a zanechává postupně mizející stopu. Pacient se ji snaží dohonit s kurzorem.
 3. "Vyšívání" oku lahodících geometrických obrazců - V osnově bodů se naznačí spojnice a po spojení pacientovo kostrbatinou se spojnice vyrovná.
 4. Kývání hlavou do rytmu. Od primitivního nahoru dolu až po dirigentská schémata 2/4, 3/4, 4/4 taktů s drobením na osminy, tečkovaný rytmus či trioly.
 5. Rozcvičování svalů - kroužení, kývání. Na hlasové pokyny, s hlasovou kontrolou (ano dobrý, ještě víc doprava, pomaleji rychleji). Cvičící schémata možno zadat fyzioterapeutem graficky pomocí sekvence symbolů s parametry.
 6. Vyhodnocování a nacvičování gest vytvářených pokynem hlavy. Typicky „ano", „ne", „možná" a dalších.
 7. Demonstrační hra s vyžitím nacvičených gest pro operace „označ", „táhni a uchop", „rozbal nabídku", „zvětši", „zmenši", ...

V práci dojde i ke spolupráci s Rehabilitačním ústavem v Kladrubech jeho pacienty. Pro práci vyžadována znalost práce s informačními technologiemi a programování, schopnost vstřebat novou problematiku, empatie, trpělivost a citlivý přístup k pacientům, občasné cestování do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech za účelem testování.  Přidanou hodnotou pro řešitele je pocit štěstí v očích pacientů, kterým se pomocí tohoto programu podařilo rychle si osvojit jiný způsob ovládání počítače a tím se připojit do internetu, do sociálních sítí a tedy fyzicky sice zůstávat na lůžku v Rehabilitačním ústavu, duševně však u rodiny, mezi svými vrstevníky, známými, přáteli...

 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Před přihlášením se zájemce o téma s problematikou předem seznámí z odborných článků na internetu, cíle a obsah bakalářské práce budou projednány osobně v konzultačních hodinách.

Odborná témata BP pro studijní obory ITE a ITu (2018):

 • Tvorba vizuálních komponent webu s využitím Object Oriented CSS a metodiky BEM (zadáno - Jan Smrž)
 • Webová data na mobilních zařízeních pomocí hybridních a progresivních aplikací
 • Layout webu s využitím CSS Grid
 • Front-end webu s využitím CSS frameworku Tachyons (zadáno - Marek Banci)
 • Tvorba webu s využitím technologie JAM Stack (zadáno - Jakub Minka)
 • Webové 3D aplikace s využitím open-source frameworku Babylon.js
 • Rozpoznávání hlasu a převod na text pomocí Speech Recognition JS API
 • Metriky rychlosti načítání a vykreslování webu
 • Analýza klíčových metrik webu s využitím A/B testování
 • Tvorba výukových aplikací pro interaktivní tabule v HTML5 s využitím technologií Smart Lab a Smart Response 2

Témata diplomových prací (pro navazující resp. magisterská studia všech studijních učitelských oborů)

 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.

Využití serveru a tenkých resp. zero klientů na základních školách

Cílem práce je zmapovat, jaké jsou možnosti a meze využití serveru (např. MS Multipoint Serveru) ve spojení s tenkými (resp. zero klienty) při výuce na základních školách. Student v práci realizuje případovou studii, ve které se zaměří na školu využívající takovéto řešení. Pomocí rozhovorů se správcem školní počítačové sítě a vybranými učiteli zjistí, jaké výhody s sebou dané řešení přináší a jaká jsou negativa daného řešení. Student na základě vhodných zátěžových testů zjistí, k jakému využití je dané řešení vhodné a k jakému nikoliv (např. pro práci s kancelářskými aplikacemi resp. úpravě fotografií resp. stříhání videa atp.).

Proměny výuky na základních školách vlivem digitálních technologií

Jde o sadu bakalářských prací, z nichž si každý student může vybrat jednu užší oblast podle toho, jakými digitálními technologiemi se chce zabývat (např. digitální technologie = e-learningové nástroje; digitální technologie = elektronické žákovské knížky a nástroje pro komunikaci s rodiči; digitální technologie = mobilní zařízení a tablety). Cílem bakalářské práce je zmapovat, jak se proměnila výuka (případně komunikace školy s žáky resp. rodiči) vlivem těchto technologií ve srovnání s klasickou výukou bez využití digitálních technologií. Student zjistí, jaké výhody a nevýhody s sebou daná technologie přináší. Bakalářské práce je možno realizovat jako kvalitativní výzkum za pomocí rozhovorů s učiteli NEBO jako kvantitativní výzkum na základě dotazníkového šetření, jehož respondenty by se stali žáci a jejich rodiče.

Využití databází hacknutých uživatelských hesel jakožto nástroje pro lepší zabezpečení webu

Online dotazníkový systém zjišťující názory účastníků soutěže Bobřík informatiky

 

Další témata je možno vypsat na základě individuální konzultace se studentem


doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

 

Grafický editor pro minirobota Ozobot

Ozobot (https://ozobot.com/) je výukový minirobot velikosti pingpongového míčku, který jezdí po papíře, může také jezdit po vodorovně položeném monitoru nebo tabletu. Ozobot sleduje fixou nakreslené čáry a podle kódů, které na papíře přečte, se chová. Děti jej mohou snadno programovat v blokovém programovacím prostředí.

Pro kreslení podložky pod robota na monitoru student vytvoří jednoduchý grafický editor pro OS Windows. V editoru bude možno kreslit čáry a vkládat barevné kódy (https://ozobot.com/img/play/apps/apps-ozobot-1.d48862e4.jpg), grafiku ukládat a načítat. Editor umožní kreslení podložek pro Ozobota pro různě velké obrazovky. Student vytvořenou aplikaci ověří v praxi a následně odladí.

Výukové materiály pro robotickou hračku Roamer-too

Roamer-too je robotická hračka pro malé děti od 4 do 15 let věku, která je programovatelná bez použití počítače a chová se jako želva v Logu - pohybuje se a otáčí o zvolený počet stupňů, kreslí a hraje. Viz http://www.valiant-technology.com/uk/pages/roamertoohome.php?cat=8.
Student vytvoří sadu programovacích úloh pro tuto robotickou hračku pro různé věkové skupiny, v praxi ji vyzkouší: možnosti kreslení a pohybu po připravených podložkách, připraví též uživatelský návod pro učitele. Pro výběr tohoto tématu je nutno následně absolvovat předmět DPLA. Robot je na katedře studentovi k dispozici.

Nositelná elektronika pro děti pomocí Micro:bit

Micro:bit (http://microbit.org/) je vývojová programovatelná deska pro výuku programování pro děti a mládež. Obsahuje mj. matrici LED diod a senzory. Umožňuje připojení další eletroniky a mechanických dílů.

Student vytvoří sadu doplňků, které rozšíří možnosti programování této desky a které bude možno snadno a z běžných zdrojů vyrobit. Smyslem této sady bude vytváření tzv. nositelné elektronikyK této sadě vytvoří sadu aktivit včetně odpovídajícího popisu aktivit, foto- a videodokumentace, návodu k sestavení a vysvětlení principu. 

Výzkum využívání polohovacích zařízení malými dětmi 

V současné době řada dětí jako primární polohovací zařízení nepoužívá myš, ovšem ve škole se při výuce u tradičních PC myš používá. Otevírají se otázky, nakolik žáci - začátečníci umí myš používat a nakolik je třeba je učit práci s myší.

Student provede průzkum situace používání myši a jiných polohovacích zařízení žáky 1. stupně základních škol. Nastuduje si literaturu pro provedení statistického výzkumu, stanoví si hypotézy a provede dotazník jak mezi žáky základních škol, tak mezi jejich učiteli. Získaná data analyzuje tak, aby vznikl přehled, který situaci objasní. Vhodné pro studenty učielství 1. stupně ZŠ.

Stav používání digitálních technologií v mateřských školách

Student provede výzkum, jakým způsobem se používají při výuce nejmenších dětí technologie. Student zpracuje nasbírané materiály ze sond do několika desítek mateřských škol a provede jejich analýzu a zobecněné. Provede také sondu v několika MŠ a výsledky zpracuje spolu s ostatními. Výsledek průzkumu by měl poskytnout obraz toho, jak se technologie na školkách používají a jak se k němu staví učitelky a rodiče.

Vhodné pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ. 

Vzdělávací hry pro děti s použitím mobilních zařízení s geolokací 

Mobilní telefony obsahují geolokační senzory, které umožňují využívat aktivity v terénu, jako zánam trasy, Geocaching, WhereIGo a další. Tyto aktivit umožňují jednak porozumět tomu, jak se používají geolokační aplikace, tak tomu, jaká data sbírají a jak je vyhodnocují.

Student připraví a se skupinou dětí vhodného věku (např. v rámci výuky, dětského tábora nebo zájmového kroužku) ověří některé z aktivit využívajících mobilní zařízení a geolokaci. Některé z aktivit by měly vést k pochopení, jaká geolokační data zařízení poskytuje a jak je zpracovává.