Požadavky na bakalářskou práci

kritéria, která by měla splňovat závěrečná práce, platná jak pro zadávání, tak pro odevzdáníZásady pro tvorbu bakalářské práce na KIN PF JU

Platné od AR 2014/15

Studenti oboru ITE si vybírají bakalářskou práci na katedře informatiky.

Zadání bakalářské práce na katedře informatiky schvaluje vedoucí katedry a poté podepisuje děkan fakulty. Zadání je potom pro studenta závazné.

Zaměření a povaha práce

 • Bakalářská práce musí být původním sdělením.
 • Hlavní záměr bakalářské práce musí směřovat do oblasti informačních technologií, informatiky nebo jejich aplikace ve vzdělávání či vyučovacím procesu. Pro neučitelský obor ITE bez didaktické přípravy nejsou vhodná didaktická témata (jak naučit, tvorba metodik ...).
 • Práce by měla být prakticky zaměřena. Měla by obsahovat vlastní praktické činnosti (např. vývoj software, hardware či systému nebo jejich inovace, vylepšení či aplikace v nové situaci; návrh inovace ve výuce ICT nebo za použití ICT, tvorba vlastní výukové pomůcky; hledání řešení problému, ověřování, testování technologií, porovnávání, optimalizace apod.).
 • Bakalářská práce zcela kompilační, neobsahující vlastní přínos (referát, popularizační stať), jakož i práce pouze teoretická, bez praktického ověření, nebude přijata. Nedostačující je také „řemeslná" práce bez dalšího tvůrčího vkladu.
 • Práce inovující výuku musí zahrnovat ověření ve výuce.
 • Práce nemusí obsahovat výzkum či průzkum (např. dotazník, anketa, průzkum veřejného mínění, porovnávání). Pokud jej však obsahuje, je nutné, aby splňoval základní kritéria kvality výzkumu (zdůvodnění volby metody, reprezentativní počet respondentů odpovídající zvolené metodě, analýzu zjištěných dat - nestačí jejich výpis či grafické zpracování). Obsahuje-li práce průzkum, musí se vztahovat k ostatním částem práce (např. poskytuje data pro následnou tvorbu, slouží k ověření vytvořeného produktu apod.).
 • Práce může být založena na výzkumu (včetně výzkumu software) se splněním výše uvedených požadavků na kvalitu výzkumu.
 • U témat, týkajících se technologických novinek, je třeba zvážit, nakolik budou závěry práce nové a užitečné (a problémy vyřešené) i v době odevzdání práce, a tomu přizpůsobit cíle práce při jejím zadávání.

Obsah a forma práce

 • Práce musí mít jasně formulovaný cíl, způsob jeho dosažení a přínos (tj. co z dané oblasti předkládaná práce pokrývá, co nikoli a co je v ní původní).
 • Text práce referuje o vykonané práci studenta nad zadaným tématem, např. o zvoleném postupu, o vzniklých potížích a jejich překonání apod.
 • Práce by měla působit kompaktně (jednotlivé kapitoly dávají nějaký celek, nejde o „slepenec").
 • Je nutné korektně zacházet s pojmy a termíny. Každý důležitý termín či zkratka musí být v místě svého prvního použití v práci definována jednak z pohledu autora práce, jednak ve vztahu k jinde uvedeným definicím a termínům.
 • V maximální míře je třeba uvádět odkazy na zdroje myšlenek (literaturu). V práci musí být jasný původ myšlenek, což je často důležité i proto, že mnoho tvrzení je věcí různých názorů (ke stejnému problému běžně existuje několik i protichůdných tvrzení).

Požadovaná struktura práce

Požadavky na jednotlivé části práce

Abstrakt

Smyslem abstraktu bakalářské práce je v rozsahu přibližně 1/3 strany shrnout:

 • Cíl práce;
 • Způsob dosažení cíle;
 • Přínos práce (vlastní příspěvek k řešenému tématu).

Úvod

V úvodu práce mají být formulovány:

 • Téma práce a důvod jeho výběru;
 • Cíl a smysl práce;
 • Způsob / metoda dosažení cíle
 • Případně terminologická pasáž

Závěr

V závěru práce mají být formulovány:

 • Výsledky, ke kterým autor dospěl;
 • Přínos autora k řešené problematice (co je v práci původního);
 • Zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků;
 • Případně náměty pro návazné práce v dané oblasti.

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury musí odpovídat zásadám ČSN ISO 690 (např. www.citace.com).

Celková formální úprava práce

 • Práce je vázána v pevné vazbě, odevzdávají se 2 výtisky. 
 • Minimální rozsah vlastního textu práce (úvod, jednotlivé kapitoly, závěr) je 30 stran (tedy min. 54 000 znaků včetně mezer).
 • Strany jsou číslovány od začátku vlastního textu práce.
 • Kapitoly jsou členěny maximálně do 4 úrovní, nadpisy jsou číslovány.
 • Text respektuje pravidla typografie, gramatiky a neobsahuje překlepy (před odevzdáním je provedena náležitá kontrola).