Diplomový seminář

Seminář k závěrečné (bakalářské, diplomové) práciPředmět Diplomový seminář

Pod tímto názvem rozumíme předměty, které si zapisuje student, připravující svoji závěrečnou práci. Jeho alternativní názvy pro různé studijní obory jsou např. seminář k závěrečné práci, bakalářská práce.

Dvě části

Seminář je dvousemestrový, na sebe navazující, skládá se ze dvou částí (BAPA, DISA nebo BAPE, DISE nebo UBP1, UBP2 nebo NMP1, NMP2 nebo DIS1, DIS2); seznam zkratek pro jednotlivé obory je uveden dále.

 • V prvním semestru diplomant pravidelně konzultuje se svým vedoucím práce a navštěvuje seminář č. 1, jinak pracuje individuálně na své práci.
 • Ve druhém semestru diplomant pravidelně konzultuje se svým vedoucím práce a navštěvuje seminář č. 2 a v jeho rámci vystoupí s obhajobou své práce "nanečisto". Mimoto individuálně pracuje na své práci.

Pro jednotlivé studijní obory jsou zkratky předmětů následující:

 • KIN/BAPA, KIN/DISA pro studenty oboru ITEp (Informační technologie a e-learning - prezenční)
 • KIN/BAPE, KIN/DISE pro studenty oboru ITEk (Informační technologie a e-learning - kombinované)
 • KIN/UBP1, KIN/UBP2 pro studenty ITu  (Informační technologie se zaměřením na vzdělávání)
 • KIN/NMP1, KIN/NMP2 pro studenty Inn (Informatika - navazující magisterské studium)
 • KIN/DIS1, KIN/DIS2 pro studenty NŠ (Učitelství pro 1. stupeň základních škol)

Kdy si zapsat tento předmět

 • První seminář (BAPA, BAPE, UBP1, NMP1, DIS1) si student zapisuje v semestru, ve kterém začíná pracovat na své závěrečné práci. Předmět se otevírá vždy jen v letním semestru.
 • Druhý seminář (DISA, DISE, UBP2, NMP2, DIS2) si student zapisuje v semestru, ve kterém bude práci obhajovat. Předmět se otevírá jen v letním semestru (v zimním semestru lze otevřít jen ve výjimečných případech).

Požadavky na zápočet

 • První seminář: výstupem z tohoto předmětu jsou teze k závěrečné práci, podmínkou udělení zápočtu je i plnění dohod s vedoucím práce (frekvence konzultací, pokrok v tvorbě práce). Student se rovněž pravidelně zúčastňuje výuky předmětu diplomový seminář podle stanoveného rozvrhu. Student získá zápočet po schválení těchto tezí vedoucím své práce a po jejím odevzdání.
 • Druhý seminář: výstupem z tohoto přemětu je "obhajoba nanečisto". Student si připraví prezentaci a vystoupení v rozsahu max. 12 minut s následnou rozpravou. Student získá zápočet jednak za toto vystoupení, jednak za včasné odevzdání závěrečné práce. O složení obhajoby nanečisto rozhoduje komise.

Podrobněji k tezím závěrečné práce zde.

Harmonogram obhajob nanečisto LS 2016/17

Bližší informace o předmětech poskytne Mgr. Václav Šimandl