Studium ICT koordinátor a krátkodobé specializované ICT kurzy

Další turnus zahájíme 20. 10. 2017. 

Studium ICT koordinátor (metodik ICT)

 

Studium ICT koordinátor vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, jedná se o studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Je určeno učitelům, kteří chtějí na své škole vykonávat funkci koordinátora/metodika informačních a komunikačních technologií. Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále „ICT") ve vzdělávacím procesu. Studium je v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. § 9 a) Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

 • Akreditace MŠMT č. j. 758/2017-1-96
 • Přijímací zkouška se nekoná
 • Délka studia: 3 semestry
 • V říjnu 2015 jsme zahájili další turnus, další předpokládáme od října 2017
 • Cena pro zájemce o studium: 21 000,- Kč za celé studium (7 000,- za 1 semestr)
 • Absolventi získávají odborný certifikát (ukázka certifikátu)
 • Studium probíhá nepravidelně vždy v pátek od 9:00 do cca 16:30 hod. s přestávkou na oběd
 • Učebny č. 136, 242, 243 a 532 (viz rozvrh seminářů níže) v budově PF JU, Jeronýmova 10, Č. Budějovice (cca 5 minut od hlavního nádraží u Prioru)
 • Více informací u metodika CŽV kurzů katedry informatiky PF JU PaedDr. Petra Pexy, Ph.D.


Přijímací řízení

 • Uchazeč je povinen podat elektronickou přihlášku.
  Po vyplnění E-přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, přiloží k ní případné požadované dokumenty a doručí na adresu:
  Jihočeská univerzita
  Pedagogická fakulta - Oddělení CŽV
  Mgr. Renata Jandová
  Jeronýmova 10
  371 15 České Budějovice
  (nebo přímo na podatelnu fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109).
 • Přílohy k přihlášce: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu a doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (přilepit na první stranu, potřebné kódy a symboly jsou na www.pf.jcu.cz)
 • Termín podání přihlášek byl prodloužen do 31. 5. 2017 (původní přihlášky jsou stále platné).

 

Rozvrh 1. semestru

 • 20. 10. 9:00-12:00 Počítačové sítě ve školách, J242
 • 20. 10. 13:00-16:00 Moderní metody tvorby počítačové prezentace, J242
 • 3. 11. 9:00-12:00 Informační systém školy, J242
 • 3. 11. 13:00-16:00 Tvorba ICT plánu školy, J242
 • 17. 11. 13:00-16:00 Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů, J242


Podrobnější informace o studiu:

 • Kombinované třísemestrové studium. Cílovou skupinou jsou metodici škol v oblasti informačních a komunikačních technologií. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. A) zákona č. 563/2005 Sb.
 • Studium zahrnuje 250 hodin, z nichž 100 hodin bude přímé výuky a 150 hodin bude probíhat distanční formou (e-learning). Během nepřímé výuky bude kontakt s tutorem zajištěn elektronicky (prostřednictvím vzdělávacího portálu) nebo formou osobních konzultací.
 • Průběžné hodnocení: na konci každého započatého roku studia koná frekventant ročníkovou soubornou zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh.
 • Ukončení studia: celé studium je po úspěšném složení poslední ročníkové souborné zkoušky zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce.
 • Po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce získávají absolventi odborný certifikát (ukázka certifikátu).


Další informace najdete také na portálu studia ICT koordinátor a následujících dalších stránkách:

 

Program studia ICT koordinátor zahrnuje následující povinné kurzy:


Kurzy zaměřené na kompetence k učení: celkem 74 hodin

 • Moderní metody tvorby počítačové prezentace
 • Výukové aplikace pro interaktivní tabule a jejich evaluace
 • Důležité anglické termíny a pojmy v ICT
 • Užití ICT ve speciální pedagogice
 • Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů

Kurzy zaměřené na kompetence k řízení: celkem 82 hodin

 • Příprava žákovských projektů
 • Informační systém školy
 • Tvorba ICT plánu školy
 • Počítač ve volném čase dětí a mládeže
 • ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie

Kurzy zaměřené na kompetence ke správě ICT: celkem 94 hodin

 • Multimédia ve vzdělávání
 • Počítačové sítě ve školách
 • Webová prezentace školy
 • E-learningové výukové systémy, metodologie tvorby on-line kurzů
 • Autorské právo, bezpečnost na Internetu, netiketa

 

Krátkodobé ICT kurzy

Nabízíme i krátkodobé 25 hodinové specializované ICT kurzy s blokovou prezenční výukou (5-10 hodin podle typu kurzu) a e-learningovou podporou (15-20 hodin podle typu kurzu) v systému Moodle.

 • Akreditace MŠMT č. j. 758/2017-1-96
 • Cena: 1700,- Kč / 1 kurz
 • Přihlášky je možné zasílat průběžně celý rok, kurz bude otevřen při minim. počtu 6 přihlášek
 • Absolventi všech kurzů získávají odborný certifikát (ukázka certifikátu).
 • Kurzy probíhají odpoledne od cca 13:00 od pondělí do čtvrtka nebo v pátek mezi 9:00-14:00
 • Učebna č. 242 v 1. patře budovy PF JU, Jeronýmova 10, Č. Budějovice (cca 5 minut od hlavního nádraží u Prioru)
 • Pokud budou zájemci z jedné školy (či škol v určitém městě či obci), lektor přijede za účastníky!
 • Více informací u metodika CŽV kurzů katedry informatiky PF JU PaedDr. Petra Pexy, Ph.D.

Pokud se chcete ke studiu jednotlivých krátkodobých kurzů přihlásit, kontaktujte naší referentku p. Soňu Juráskovou e-mailem (amadeus(at)pf.jcu.cz). V přihlášce uveďte titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu zaměstnavatele (školy) a platný e-mail. O přesném termínu a místě konání kurzu budete včas informováni e-mailem v závislosti na počtu závazných přihlášek.

Seznam krátkodobých (volitelných ve studiu ICT koordinátor) kurzů:

 • Práce s interaktivní tabulí
 • Informatika na 1. stupni ZŠ
 • Tvorba www stránek pro začátečníky
 • Tvorba www stránek pro pokročilé (HTML5 a CSS3)
 • Tvorba webových aplikací v PHP
 • Úvod do programování v JavaScriptu
 • Technické zpracování digitální fotografie pro učitele
 • Technické zpracování digitálního videa pro učitele
 • Multimedia ve vzdělávání (zvuk, video)
 • Multimedia pro práci s postiženými
 • Bezpečnost na internetu, autorské právo, netiketa
 • Robotické stavebnice ve výuce
 • Tvořivá informatika s využitím Scratch
 • Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle
 • Zpracování textových a grafických informací
 • Zpracování dat tabulkovým procesorem
 • Moderní metody tvorby počítačové prezentace v Prezi
 • Příprava na veřejné vystoupení - rétorika
 • Počítačem podporovaná výuka
 • 3D modelování a 3D tisk
 • Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů
 • Týmová spolupráce v elektronických dokumentech
 • Tvorba a editace notového záznamu na PC
 • Hrajeme si s TCP/IP (webkamery, inteligentní dům a domácnost)
 • Administrace počítačů s operačním systémem MS Windows
 • Administrace počítačů s operačním systémem Linux
 • Programování v jazyce Java s BlueJ